Summit

مجموعه دوسطحی بالاتر از متوسط تا پیشرفته (Summit)، برمبنای توانایی در برقراری ارتباط طراحی شده و با بالا بردن اعتماد به نفس و سطح آگاهی فرهنگی زبان آموزان، آن ها را برای استفاده از زبان انگلیسی در برخوردهای شغلی، مسافرت ها و... آماده می سازد.

Summit