Magic Phonics Step 2

در سه کتاب اول مجموعه مجیک فونیکس کودکان 26 حرف و صدای الفبای انگلیسی را فرا گرفته و موفق به خواندن کلمات و جملات ساده می شوند.

هر درس در این کتاب ها با یک شعر و تصویر متناظر آن شروع می شود تا حرف مورد نظر را معرفی نماید. در صفحه بعد نحوه نگارش آن حرف و در صفحات بعدی تمرین نوشتن آن حرف گنجانده شده است.

صفحات مربوط به آموزش حرف J جهت درک بهتر شیوه آموزش کتاب در اینجا ارائه شده اند.

Magic Phonics Step 2